انديشه اسلامي 1  فصل اول :چیستی انسان
سؤالات يك الي بيست

1) مهم ترين مسائل مربوط به انسان است؟
الف)فطرت
ب) خداشناسي
ج) جهان
د) خودشناسي  2 – کدام عبارت زير دربرگيرنده راه هاي خداشناسي نيست؟

الف) گنجينه هاي فطرت و نهاد را کشف کرد
ب) اميال نفساني را تعديل نمود
ج) استعدادهاي فطري را به کمال رساند
د) استعدادهاي مادي را به کمال رساند
   3 – هر چه زماني انسان از مرتبه انسانيت به حيوانيت تنزل پيدا مي کند؟

الف) انسان درصدد شکوفايي استعدادهايش نباشد و فقط به فکر رفع نيازهاي مادي اميال نفساني اش باشد.
ب) هنگامي که خود را نشناسد و نيک و بد را نداند
ج) هنگامي که گنجينه هاي فطرتش را نشناسد
د) هنگامي که دچار ضرر و خسران گردد
   4 – منظور از خودشناسي انسان چيست؟

الف) انسان نبايد غفلت بورزد و به فکر اميال نفساني باشد
ب) کسي که خود را نمي شناسد چگونه غير خود را بشناسد
ج) هر کس خود را بشناسد پروردگارش را مي شناسد
د) انسان داراي استعدادها و نيروهايي براي فهم خود، جهان و تکامل انساني است
   5- کداميک از آيات زير برخودشناسي دلالت دارد؟

الف) هرکس که خود را بشناسد پروردگارش را مي شناسد
ب) کسي که خود را نمي شناسد چگونه مي تواند غير را بشناسد
ج) خداوند اندام انسان را موزون ساخت و از روح خويش در وي دميد
د) اي کساني که ايمان آورده ايد! به خود بپردازيد
   6 – «کسي که به خودشناسي دست يابد به بزرگترين سعادت و کاميابي رسيده است» اين سخن کيست؟

الف) حضرت علي (ع)
ب) حضرت امام حسين (ع)
ج) حضرت امام سجاد(ع)
د) حضرت رسول اکرم (ص)
   7 – منظور از «خود را بشناس» در نعبد دلفي به چه معناست؟

الف) ارزيابي خود و اهميت خودشناسي
ب) شناخت گسترده مرزهاي وجودي
ج) کشف رموز خلق و پيچيدگي هاي وجود انسان
د) شناخت خدا و جهان
   8 – خودشناسي از نظريات اساسي کدام فيلسوف است؟

الف) کانت
ب) سقراط
ج)افلاطون
د) ارسطو
   9 – اين سخن از کيست؟«انسان قبل از هر چيزي بايد به ارزيابي و شناخت دقيق توانايي خود بپردازد»؟

الف) کانت
ب) بطلميوس
ج) افلاطون
د) ارسطو
   10 – الميزان اثر کدام فيلسوف است؟

الف) مرحوم شهيد مطهري
ب) مرحوم سيدمحمدحسين طباطبايي
ج) مرحوم علامه جعفري
د) مرحوم بروجردي
   11 – کدام يک از گزينه هاي زير از دلائل رجحان و ضرورت خودشناسي نمي باشد؟

الف) مقدمه کمال
ب) حقيقت انسان
ج) پيش درآمد جهان شناسي
د) حلال مشکلات انسان
   12 – اين پرسش که «اگر انسان قدرت تعالي پرواز به عالم ملکوت دارد تا چه حد مي تواند پروازکند» بر چه اصلي دلالت دارد؟

الف) پيش درآمد جهان شناسي
ب) مقدمه خداشناسي
ج) مقدمه تکامل انساني
د) شناخت سرمايه هاي وجودي
   13 – کدام يک از گزينه هاي مبتني بر اصل مقدمه خداشناسي است؟

الف) اگر انسان از قدرت تعالي و پرواز خود استفاده نکند، آيا شايسته مذمت نيست
ب) اگر انسان داراي روح است، نيازهاي او چيست و چگونه بايد برآورده و تکامل يابد
ج) آيا انسان غير از بدن مادي، حقيقت ديگري به نام روح دارد
د) آيا حد وجودي انسان در حد ساير حيوانات است يا قدرت پرواز کردن دارد؟
   14 – اين سخن از کيست؟ «من عرف نفسه عرف ربه»

الف) حضرت علي (ع)
ب) حضرت امام سجاد(ع)
ج) حضرت امام محمدباقر(ع)
د) حضرت امام جعفر صادق(ع)
   15 – چرا انسان نمي تواند آفريننده خود باشد؟ زيرا ....

الف) واجب الوجود است
ب) ممکن الوجود است
ج) ممتنع الوجود است
د) داراي ساختاري پيچيده است

16 – قوانين مادي مبتني بر چه هستند؟
الف) حس وظيفه
ب) حس و تجربه
ج) تجربه و فلسفه
د) فلسفه و عقل

17 – محور همه تعاليم اديان الهي چيست؟
الف) خودشناسي
ب) ايمان
ج) روح آدمي
د) جسم آدمي

18 – کدام عبارت در خصوص روح صحيح است؟
الف) روح را نمي توان با قوانين مادي و علوم حسي و تجربي مطالعه کرد
ب) روح را مي توان با قوانين مادي و علوم تجربي مطالعه کرد
ج) اصولاً حقيقت انسان جسم است نه روح
د) روح انسان قابل تجربه نيست بلکه از راه شهود مي توان آن را شناخت

19 – اين آيه شريفه «ثم سواه و نفخ فيه من روحه» بيانگر چه موضوعي است؟
الف) بعد مادي انسان
ب) بعد معنوي
ج) دو بعدي بودن انسان
د) الهي بودن انسان

20 – روح پس از مرگ به....؟
الف) در عالم مادي به حيات خود ادامه مي دهد
ب) در عالم مادي و غيرمادي از بين مي رود
ج) در عالم برزخ به حيات خود ادامه مي دهد
د) در عالم برزخ قادر به ادامه حيات نيست
 

سؤالات بيست ويك الي سي و سه
فصل دوم: ايمان - سؤالات سي و چهار الي چهل

21 – اين آيه شريفه بيانگر چيست؟« خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامي باز مي ستاند»؟
الف) شرافت و منزلت انسان
ب) حقيقت انسان که همان روح است
ج) عالم برزخ
د) آفرينش انسان  22 – کدام عبارت زير صحيح نيست؟

الف) پس از اخذ روح از بدن و جزئي از حقيقت انسان در زمين باقي مي ماند
ب) توفي در آيات قرآن به معني اخذ و گرفتن است
ج) بي شک فرشته مرگ هنگام مرگ، روح آدمي را مي ستاند، زيرا بدن آدمي باقي است
د) حقيقت انسان همان روح است و آدمي، واقعيتي جز آن ندارد
   23 – تقسيم بندي علوم از ديدگاه فيلسوفان چگونه است؟

الف) علوم نظري يا علوم حصولي
ب) علوم ادراکي و علوم نظري و علمي
ج) علوم نظري و علوم عملي
د) علوم ادراکي و علوم گرايشي
   24 – اگر شناخت انسان از طريق صورت ها و مفاهيم ذهني باشد به آن ...؟

الف)علم حضوري
ب) علم حصولي
ج) علم ادراکي
د) علم گرايشي
   25 – شناخت انسان به حالات رواني، احساساتي و عواطف از طريق علم ... بدست مي آيد؟

الف) حصولي
ب) حضوري
ج) عملي
د) نظري
   26 – کدام عبارت زير صحيح است؟

الف) عقل توانايي ادراک مفاهيم کلي را دارد
ب) حس وعقل از قواي علم حصولي هستند
ج) علم به تکاليف و وظايف انسان را حکمت عملي گويند
د) همه موارد صحيح است
   27- کداميک از ابعاد گرايش انساني، به حفظ ذات و صيانت از خود ارتباط دارد؟

الف) بعد مادي
ب) بعد جسماني
ج) بعد حيواني
د) بعد فلسفي
   28 – کدام يک از اميال زير از انسان جدايي ناپذير است؟

الف) ميل و محبت به همنوع
ب) ميل و محبت به پدر و مادر
ج) ميل و محبت به خدا
د) ميل و محبت به همسر
   29 – گرايش ميل به جنس مخالف به کدام بعد گرايشي ارتباط دارد؟

الف) غريزي
ب) انساني
ج) فلسفي
د) الهي
   30 – در چه زماني ، ميل به خدا صداق واقعي اش تجلي مي يابد؟

الف) هنگام دگرگوني در وجودش
ب) شکوفايي استعدادهايش
ج) هنگام رفع مانع و هوشياري
د) هنگام بروز فطرت ذاتي اش
   31 – کدام يک از گزينه هاي زير از وظايف پيامبران است؟

الف) حفظ ذات و صيانت از انسانها
ب) بيدار کردن و برانگيختن فطرت آدمي
ج) تعليم و تربيت و بعد گرايشي غريزي انسان
د) تعليم چگونگي دگرگوني انسان
   32 – تمايلاتي که با روح انسان سرشته شده اند، بعد ......نام دارند؟

الف) بعد گرايشي
ب) بعد انساني
ج) بعد حيواني
د) بعد غريزي
   33 – کدام عبارت صحيح نيست؟

الف) هرگاه متعلق علم حضوري، خا و امور مرتبط به خدا باشد، شهود عرفاني است
ب) عقل از طريق استدلال ، قياس و برهان به معلومات جديد مي رسد
ج) عدالت خوب است اين شناخت مربوط به حوزه نظر است
د) تاريخ فلسفه اثر کانت است
   فصل دوم : ايمان

34 – آرزوي انسان رسيدن به ........است؟
الف) برطرف کردن ناراحتي اي روحي و رواني
ب) سعادت و خوشبختي
ج) سعادت هاي دنيايي
د) آرامش و نشاط
   35 – کدام يک از عوامل زير موجب نشاط، آرامش و اطمينان قلبي است؟

الف) خلاق
ب) ايمان
ج)وجدان
د) علم

36 – کدام عبارت زير صحيح است؟
الف) از ديدگاه قرآن، ايمان عامل رستگاري انسان است
ب) جايگاه ايمان، قلب آدمي است
ج) شناخت واقعي امور معنوي از طريق علم حضوري است
د) همه موارد

37 – اين سخن از کيست؟«ايمان تصديق قلبي و اقرار زباني و عمل به ارکان و اعضاء است؟
الف) امام صادق (ع)
ب) امام علي (ع)
ج) امام حسين (ع)
د) امام رضا (ع)

38 – از ديدگاه قرآن ايمان بر........استوار است؟
الف) معرفت
ب) علم
ج) معرفت و علم
د) اعتقاد

39 – کدام عبارت صحيح است؟
الف) افرادي هستند که علم و معرفت دارند و ليکن ايمان ندارند
ب) ايمان به معناي علم است که مبتني بر آن است
ج) ايمان به چيزي که نمي شناسيم معنا و مفهومي خاص دارد
د) از ديدگاه قرآن ايمان مبتني بر علم و معرفت است

40 – يکي از دلايل انکار قوم بني اسرائيل ، نسبت به حضرت موسي .......بود؟
الف) عدم شناخت و آگاهي
ب) ظلم و ستم
ج) خودخواهي و تکبر
د) برتري جويي و ستمکاري

سؤالات چهل ويك الي شصت

41 – خداوند متعال در آيه الکرسي(سوره بقره) ابتدا کدام مسأله را مطرح فرموده است؟
الف) تبيين و شناخت راه درست از باطل
ب) موضوع کفر و ايمان
ج) خشيت الهي
د) اراده الهي  42 – خشيت الهي (ترس از خدا) ناشي از کدام صفات خداوند مي باشد؟

الف) قدرت
ب) علم و آگاهي
ج) حکمت
د) عدل الهي
   43 – طبق ايات قرآن (فاطر 28) چه افرادي از خدا مي ترسند؟

الف) فقط خردمندان
ب) فقط دانشمندان
ج) فقط کافران
د) فقط منافقان
   44 – کدام گزينه صحيح نيست؟

الف) از ديدگاه اسلام، ايمان ديني با عقل منافات ندارد
ب) در حوزه فلسفه دين، هنگامي که بحث ايمان و عقل مطرح است منظور ، رابطه ايمان و عقل است
ج) آدمي فقط از طريق عقل به سعادت جاودانه برسد
د) عقل دين را تأييد مي کند و دين عقل را
   45 – آيه شريفه « انّ شرّالدّواب عندالله الصم اليکم الذين لا يعقلون» بيانگر چيست؟

الف) ايمان و معرفت
ب) ايمان و عقل
ج) ايمان و عمل
د) ايمان و اختيار
   46 – از ديدگاه قرآن، بدترين جانوران چه کساني هستند؟

الف) کساني که غيبت مي کنند
ب) کساني که تعقل نمي کنند
ج) کساني که سخنان انبياء را نمي شنوند
د) کساني که از پدر و مادر سرپيچي مي کنند
   47 – از ديدگاه امام کاظم (ع) حجت هاي خدا برمردم کدام هستند؟

الف) عقل – تعقل
ب) عقل – رسولان و انبياء و امامان
ج) قرآن – عقل
د) قرآن – تدبر
   48 - «العقل دليل المومن» اين سخن از کيست؟

الف) امام صادق(ع)
ب) امام کاظم(ع)
ج) امام علي (ع)
د) امام باقر(ع)
   49 – گزينش دين و پيروي از آن چگونه صورت مي گيرد؟

الف) به وسيله عمل
ب) به وسيله ايمان
ج) به وسيله عقل
د) به وسيله قرآن
   50 – نمود ظاهري ايمان کدام است؟

الف) اعتقاد
ب) ايمان
ج) عمل
د) اختيار
   51 – چرا ايمان و عمل صالح در قرآن با هم ذکر شده اند؟

الف) عمل، از اجزاي ايمان است
ب) ايمان ، نمود ظاهري عمل است
ج)انسان با ايمان و عمل، وحدانيت خدا را درک مي کند
د) ايمان، بدون عمل، راستين نمي باشد
   52 – از ديدگاه امام صادق (ع) کمترين مرتبه ايمان چيست؟

الف) شناخت خدا و قرآن و جهان هستي
ب) پذيرش اطاعت از حق شناخت امام زمان عصر خود و شهادت دادن به وحدانيت خدا و بندگي خدا
ج) پايبند بودن به دستوران قرآن
د) خواندن نماز و عمل به دستورات دين
   53 – خشنودي يا ناراحتي و پشيماني از عمل، دليل بر چيست؟

الف) اختيار
ب) جبر
ج) اعتماد
د) قدرت
   54 – به اقتضاي کدام صفات خداوند لازم است پيامبراني را براي هدايت انسان ها برانگيزد؟

الف) علم و آگاهي ب) قدرت و توانايي
ج) ربوبيت و حکمت
د) رحمانيت و صميمت
   55 – کدام عبارت زير صحيح نيست؟

الف) حکمت خدا اقتضاء مي کند که عالم، منحصر به دنياي مادي نباشد
ب) ملائکه از متعلقات ايمان است که جزء اصول دين محسوب نمي شود
ج) از راه عقل با شهود و رويت قلبي به عالم غيب، معتقد مي شويم
د) همه موارد

56- هرچه ايمان فرد قوي تر باشد ........بيشتر بالا مي رود؟
الف) امتحانات سخت
ب) کمال
ج) ظرفيت وجودي فرد
د) اعتقاد

57 – مرتبه برتر ايمان کدام است؟هدف فرد در آن مرتبه چيست؟
الف) عقل – رضايت خدا
ب) اختيار – رضايت فرد
ج) عصمت – رضايت خدا
د) آرامش- رضايت خود

58 –ايمان مبتني بر چيست و جلوه آن چه ناميده مي شود؟
الف) عمل صالح – معرفت
ب) معرفت – عمل صالح
ج) علم – معرفت
د) علم – يقين

59 – کدام گزينه صحيح است؟
الف) ايمان مبتني بر معرفت است و جلوه آن يقين مي باشد
ب) مرتبه برتر ايمان، درجه يقين است که فرد هدفي جزء رضايت خداوند ندارد
ج) چون معرفت، عميق تر گردد و عمل صالح او بيشتر شود ايمان او نيز استواري بيشتري مي گيرد
د) هرچ ايمان قوي تر باشد، ظرفيت پايين مي آيد

60 – آيه شريفه «قولو لا اله الاالله تفلحوا» بيانگر کدام اصول دين است؟
الف) توحيد
ب) معاد
ج) نبوت
د) امامت

 


 

نوشته شده توسط مهدی محمدیان در شنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۸۹ ساعت 18:32 موضوع | لينک ثابت